Expansion
Expansion
Expansion

Disclaimer

1. Toegang tot en gebruik van deze website van Expansion is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en het gebruik van deze website betekent dat u deze en overige op deze website vermelde voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

2. De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Desondanks geeft Expansion geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Eventuele onjuistheden of typefouten in de website zullen na de ontdekking ervan door Expansion naar goeddunken gecorrigeerd worden. Expansion behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder kennisgeving veranderingen aan te brengen in de informatie op deze website en in de onderhavige gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacyverklaring.

3. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en met betrekking tot de inhoud van deze website kunnen geen aanspraken worden gemaakt. De directie en werknemers van Expansion zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband wordt gebracht met de toegang tot of het gebruik van enige informatie op deze website. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, geeft Expansion geen garanties met betrekking tot de veiligheid en bescherming van de inhoud van informatie op de website, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van externe – voor Expansion onvoorziene en oncontroleerbare – invloeden.

4. Deze website bevat mogelijk informatie over en links naar websites van andere partijen dan Expansion, meer in het bijzonder opdrachtgevers en partners van Expansion. Deze informatie en links zijn uitsluitend ter informatie. Expansion heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie en enige op die websites vermelde informatie, producten of diensten. Expansion verleent geen instemming, goedkeuring of aanbeveling met betrekking tot die informatie en de informatie op die websites.

5. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de diensten van Expansion herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, de tekst en de grafische mogelijkheden van de site zijn eigendom van Expansion. Niets van hetgeen hierin is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Expansion.

6. Expansion geeft de bezoeker van deze site geen toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en/of anderszins aan te wenden, anders dan voor puur informatieve doeleinden.

7. Alhoewel Expansion al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten.

8. Met betrekking tot enig geschil voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing en is de rechter in Rotterdam exclusief bevoegd.

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Expansion verstrekt, kunnen worden opgenomen in de database van Expansion. Expansion voldoet aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van privacy. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Op uw verzoek via info@expansion.nl zullen uw gegevens uit de database worden verwijderd.

Aan de slag

Wil je ook al jouw bedrijfskritische informatie in één systeem?